Home

Feudalizmus tétel

Tétel beküldés. Feladatsorok. Ebből a kifejezésből alakult ki a korszak elnevezése: feudalizmus. A király által adományozott nagy földterületekből azok urai szintén kénytelenek voltak szolgálat fejében földeket átadni, és ezek tulajdonosai megint csak hasonlóan tettek. Az uralkodó réteg ilyen rendeződését hűbéri. A feudalizmus (vagy hűbéri rendszer, hűbériség) olyan társadalmi, jogi, gazdasági és politikai berendezkedés (függési rendszer), amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kapcsolatok rendszerére épül. Maga a szó a feudum (földbirtok) szóból ered. A feudalizmus fogalmát francia történészek alkották meg a francia történelem. Tétel Beküldése; Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztek. ÉRETTSÉGI PORTÁL 2019. Feudalizmus. 2013. március 4. hétfő By ErettsegizzAdmin Szólj hozzá! Beküldte: Tóth Titanilla. FEUDUM=HŰBÉRBIRTOK. A feudalizmus jellemzői: - A földesúr-jobbágy kettőség Feudalizmus, más néven hűbériség. A [középkor]? egyik alapvető társadalmi gazdasági formája, mely a hűbérurak, [vazallus]?ok és szolgák közötti kölcsönös [magánjogi kapcsolat]?ok rendszerére épül. Alapját a vezető osztály tulajdonát képező földbirtokok képezik. A hűbérúr katonai, vagy egyéb szolgálatért földet ad a hűbéresnek, mely föld örökíthető

4. tétel/AZ EURÓPAI FEUDALIZMUS KIALAKULÁSA NAGY KÁROLY ÁLLAMA. 2004.04.24. 22:42. Különbséget kell tenni a középkor és a feudalizmus fogalma között. A középkor fogalmát a humanista tudósok használták az antik civilizáció és saját koruk közötti periódus megnevezésére, negatív jelzővel illették, minden, ami rossz Emelt: A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. A középkor a frankok történetével kezdődik. Ők voltak a késő római világ leginkább nagyra hivatott barbár népe. Államalapításuk sikeresnek bizonyult, a frank királyság területe Európában vezető szerepre emelkedett. A Rajna-Szajna vidék a kontinens legfontosabb gazdasági-politikai egysége lett A kora középkori gazdaság és társadalom, feudalizmus kialakulása Európában. (Frank példán keresztül) A korai feudalizmus idejét Nyugat-Európa fejlődésében az V-X. századig terjedő időszakra tehetjük. A Római Birodalom nyugati részén a IV. századtól a gazdasági élet súlypontja a mezőgazdaságra tevődött át

Erről a birtokformáról kapta nevét e történelmi korszak, a feudalizmus. Az adományozó - a hűbérúr vagy senior (idősebb) - és a megadományozott - a hűbéres vagy vazallus (kísérő) - kölcsönös kötelezettségeket vállalt egymás iránt. A vazallus örök hűséget fogadott, hogy hűbérurát kardjával és tanácsaival. a ciszterci rend nagy lajos gimnÁziuma És kollÉgiuma pécs, 2019. tÖrtÉnelem ÉrettsÉgi tÉmakÖrÖk vÁzlata. kÖzÉp- És emelt szint pete jÓzse Ebből a kifejezésből alakult ki a korszak elnevezése: feudalizmus. A király által adományozott nagy földterületekből azok urai szintén kénytelenek voltak szolgálat fejében földeket átadni, és ezek tulajdonosai megint csak hasonlóan tettek. Az uralkodó réteg ilyen rendeződését hűbéri láncnak hívjuk, melynek tagja volt. Feudalizmus szó jelentése: Történelem: Társadalmi-gazdasági rendszer, amely a föld birtoklásán alapul. Szigorú alá-fölérendelt tagolódás jellemzi: az uralkodó földbirtokokat adományoz a földesuraknak, akik cserébe hűséggel, szolgálatokkal tartoznak. A földeken dolgozó jobbágyok személyesen függenek a föld birtokosától, aki a birtokán nagy személyes hatalommal.

Az 1300-as évektől válság jellemezte Európát, majd a 15. század közepétől lassú fejlődés indult meg, amely elősegítette a feudalizmus bomlását és a kapitalista viszonyok kialakulását. Az ipar és a mezőgazdaság is fejlődött, a népesség növekedett (humanizmus és reneszánsz időszaka). A fejlődés serkenti a. A feudalizmus első évszázadaiban, az államalapítás után a szláv és a latin hatás erősödött fel. A tétel összegző leírása. Egy nyelv szókészletének elemeit tehát képtelenség felsorolni, a kategorizálás sem lehet teljeskörű, noha segíti a tájékozódást. Cikkünkben a magyarság más népekkel való. , tétel. A frank állam- a nyugat- európai feudalizmus fejlődése. A frankok: Az egykori Nyugat- római birodalom területén 47 után germán fejedelemségek jöttek létre (pl.: Vandál királyság, Nyugati Gót királyság, Frank állam, stb.

A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői

A feudalizmus (vagy hűbéri rendszer, hűbériség) olyan társadalmi, jogi, gazdasági és politikai berendezkedés (függési rendszer), amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kapcsolatok rendszerére épül. Kialakulását az V-X. sz. közötti fél évezredre tehetjük A feudalizmus idején a központosítás eredményeként létrejött abszolút monarchiák elősegítették a gazdasági-társadalmi fejlődést, ugyanakkor az új- és legújabb korban sok helyütt kialakult túlzott központosítás a fejlődés gátjává vált. tézis - tétel, tantétel, bebizonyítandó tétel. theogonia - Istenek. Tétel Beküldése; Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztek. ÉRETTSÉGI PORTÁL 2019. Korai feudalizmus. 2010. szeptember 26. vasárnap By ErettsegizzAdmin Szólj hozzá! A rendi monarchia a virágzó feudalizmus államformája. A rendi monarchiában az uralkodó és rendek együtt alkotnak törvényt, az uralkodó.

A feudalizmus klasszikus formájában a középkori Európában létezett. Ugyanakkor a feudalizmussal sok hasonló vonást mutatnak a világ más tájai, pl. a Közel-Kelet, Afrika, India, a Távol-Kelet múltjából ismert társadalmi rendszerek is, ezért gyakran ezeknél is alkalmazzuk a feudalizmus jellegzetes kifejezéseit (hűbérúr.

A korai és az érett középkor A középkori berendezkedés - gazdaság, társadalom: A középkor: A Nyugat-Római Birodalom 476-os felbomlásától egészen Amerika felfedezéséig, 1492-ig terjedő majd ezer évet nevezzük így. (Az ókor - középkor - újkor felosztás szerint. A magyar államalapítás kora (vázlat) Az államalapítás előkészítése: - A X. század közepére helyreállt a feudális rend Európában, ezért a magyarok katonai vereséget szenvedtek: nyugaton 933-ban Merseburgnál és 955-ben Augsburgnál

Királyi udvar: a király közvetlen környezete, mely nem feltétlen egy adott helyhez kötött (a magyaroknál pl. több királyi székváros volt), ilyen pl.: Versailles. A király szolgálóiból állt (szakácsok, lovagok stb.), illetve politikai éle is volt: királyi tanács. Kamara: A királyi java tárolóhelye, az e javakat kezelő szervezet elnevezése a középkorban Lovag ábrázolása A középkori társadalom gyökereit leginkább a barbár törzsi-nemzetségi tagozódásban kell keresnünk. A barbár társadalom három jól elkülöníthető rétegből tevődött össze: a törzsi-nemzetségi előkelőkből, a szabad harcosokból és a szolgákból A korszak végére kialakul a középkor szerveződési rendszere a feudalizmus, amely az uradalmi rendszer és a hűbéri hierarchia megteremtődését jelenti. Az ideológiai egységet az új Római Birodalom megteremtésének eszméje és a helyreállítására tett konkrét kísérletek teremtik meg. Uradalmi rendszer A FEUDALIZMUS. A Frank Birodalom, mely sokáig egyben tartotta Nyugat-és Közép-Európát, a verduni szerződés (843) alapján három részre esett, és a X. században kihalt a Karoling-dinasztia. A IX-X. század a teljes anarchia kora volt Nyugat- és Közép-Európában. Ennek két fő oka

Céhek, manufaktúrák és gyárak - Történelem kidolgozott

Feudalizmus - Wikipédi

 1. Feudalizmus Szó Jelentése; Feudalizmus Vyznam; Feudalizmus Kialakulása; Feudalizmus Tétel; Feudalizmus Wiki; Feudalizmus Vége; Feudalizmus Kapitalizmus; Feudalizmus Fogalma Röviden; Drummoyne Public School Canteen; Ne Serait-ce Que; Cafeen I Ordrup Fårevejle; درجة الحرارة جدة; Kuopion Sosiaalitoimi; 123fleurs; Hell Wee
 2. Kovács Imre: Magyar Feudalizmus. Magyar parasztság Szabad élet 1 Az első magyar könyvnapra 1945 Cserépfalvi 144 oldal. így Ön az eladónak a vételár közvetítői jutalékkal csökkentett összegét fogja megfizetni a tétel átvételekor. KÖRÜLNÉZEK A PIACTÉREN
 3. tortenelem / 3. Tétel 3. Tétel A középkor Európája - Mutassa be a frank példán keresztül a nyugat-európai feudalizmus kialakulását! Mindazon barbár királyságok közül, amelyek a Nyugat-római birodalom területén létrejöttek, a frank volt a legnagyobb és a legerősebb
 4. d írásbelin,
 5. A feudalizmus megszüntetésének igénye tükröződik az úrbéri terhek és szolgáltatások, az ősiség, 9.tétel Az USA kialakulása. A világ nagy része a XVIII. században Európa gyarmata lett. A franciákkal vívott gyarmati háborúból Anglia került ki győztesen

A megerősödő feudalizmus új lehetőségeket teremtett. A pécsi székesegyház újjáépítése közben alakult ki a magyarországi román stílus alaptípusa, a háromhajós, kereszthajó nélküli, félköríves apszisokkal záruló bazilika. A faragott kőanyag dalmáciai közvetítéssel lombard hatásra utal 3. tétel/a rÓmai kÖztÁrsasÁg kiÉpÜlÉse És vÁlsÁga: 4. tétel/az eurÓpai feudalizmus kialakulÁsa nagy kÁroly Állama: 5. tétel/gÉza fejedelem És szent istvÁn szerepe a magyar ÁllamalapÍtÁsban: 6. tétel/az invesztitÚrakÜzdelmek a pÁpasÁg És a csÁszÁrsÁg harcai: 7. tétel/a xiii. szÁzadi magyarorszÁg ii. andrÁs És iv A felvilágosodott abszolutizmus, Mária Terézia és II. József,A Francia polgári forradalom a XVIII században,A független Magyar állam bukása, az ország három részre szakadása,A Hunyadiak harca a török terjeszkedés ellen, Mátyás harca a központi hatalom megerősítéséért,A kiegyezés politikai tartalma és gazdasági következményei,A korai feudalizmus Magyarországon,A. •A középkor a feudalizmus korszakával azonosítható. •A hatalom alapja a föld. •A legtöbb földdel a király és az egyház rendelkezik - hűbéri lánc •Társadalmi rétegek: nemesek - jobbágyok. A középkor világképe •Alapja a Biblia keresztény, metafizikai szemlélet tétel A magyar reformkor: A 19. század elején Európa átalakulóban volt. A feudális rendszer mind tarthatatlanabbá vált. A fejlődés a feudális rendszertől a tőkés gazdaság, a polgári nemzetállam felé tartott. A magyar reformkor kezdetét 1830-ra tehetjük és 1848. március 15-ig tartott. A fő célkitűzé

Feudalizmus

Európa keleti részére, így Magyarországra is jellemző, hogy a 15. század végétől újra megerősödött a feudalizmus. A KÖZÉPKORI MAGYAR VÁROSFEJLŐDÉS. 1. az államalapítás kora - ekkoriban nyugat-európai értelemben vett város még nem volt Magyarországo viselkedésében összeütközik a feudalizmus és a haladáskettőssége. - A mű végső kicsengése Katona politikai eszményét mutatja: a válságot csak nemzeti király által vezetett önálló állam oldhatja fel, ahol — — idegenek és magyarok megférnek, — a főnemesség vezető helyére kerül Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész (euklideszi geometria), görög ábécé betűinek használata a matematikában. Pi szám jelölése [π]. (Pl. a feudalizmus terminológiája.) Információk önálló rendszerezése, értelmezése és következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjáratok európai anyagi és szellemi.

Feudalizmus - Politikapédi

 1. A feudalizmus építésének útján (nl) [Neményi László] Nyomtatóbarát változat. A brezsnyevi időkben szovjetológusok körében közszájon forgott az a provokatív tétel, hogy a Szovjetuniónak feudalizmusra van szüksége ahhoz, hogy később demokratizálódhassék, hiszen Oroszország az államhatalomtól független feudális.
 2. 12. A polgári forradalom Magyarországon Előzmények A párizsi forradalom híre 1848. március 1-én Pozsonyba érkezett. Kossuth március 3-án az alsótáblán beszédet mondott. Felirati javaslatában jobbágyfelszabadítást, önálló magyar kormányt, polgári reformokat, és alkotmányt követel a Habsburg Birodalom egészének
 3. Japán az elzárkózási politikának köszönhette, hogy nem vált gyarmattá s így nem lett kizsákmányolva. 1854-ben azonban az USA kikötői megnyitására kényszerítette
 4. 05. tétel. II. András és IV. Béla kora. III. Béla idejére megszilárdul a feudalizmus. Az ország 2/3-a királyi tulajdon. Nagy földadományozások. Két fia között trónviszályok. II. András (1205-35) Nem szüntette meg a földadományozásokat
 5. IV. A feudalizmus utolsó évszázada (1753—1848) Száz év a feudális korszakhoz viszonyítva rövid periódus egy város életében, a Törő-Pető-felkelés leverését követő időszak mégis jelentős változásokat hozott Hódmezővásárhelyen. Míg a XVIII. század második felében a feudalizmus újbóli térnyerésének, addig a.

4. tétel/AZ EURÓPAI FEUDALIZMUS KIALAKULÁSA NAGY KÁROLY ..

A magyar nyelv fejlődésének üteme a XVII. század második felében lelassult, 1711 után csökkent a magyar művelődés központjainak hatóereje, az anyanyelv használata visszaszorult a közéletben, a közéletben, a tudományban, megnőtt a német, latin hatás Bozó Bernát - A feudális rend megszilárdulása Magyarországon, az árutermelés, az abszolutizmus: Trtnelem II vf ttel ksztette Boz Bernt dtum tanr Gres Tiborn I ttel A A feudlis rend megszilrdulsa Magyarorszgon a XI szzadban B Az rutermels kezdete s hatsa a parasztsgra C Jellemezze a Tétel A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Ny-Eu. iparcikkekért élelmiszert és nyersanyagokat kap K-Eu-tól, ahol megszilárdul a feudalizmus (ami nyugaton bomlani kezd). Itt a tőke is állandóan hiányzik a gazdaság átalakításához. Ezt a részt és Dél-Európát nevezzük perifériának

7. tétel: A feudális gazdasági és társadalmi rend ..

A gazdaság meghatározó alapja a korai középkortól az újkorig a földterület, illetve ennek nagysága volt. A birtokok kiterjedése, művelhető területüknek a ter.. töri tétel források. Magyar nyelv és irodalom- Krepsz Zoltánné A korai feudalizmus.pdf Megtekintés Letöltés. A feudalizmus gazdasági viszonyai Nyugat-Európában Posted by Sipőcz Norbert on 16:50 in emelt szintű érettségi 2012 emelttörténelem | Comments : 0 A középkori uradalom jellemző vonásai és a mezőgazdasági technika fejlődése Európában (X-XI. sz.). Pilisszentlászló helytörténete és népessége a feudalizmus korában Tétel nézet: Itt kérhet technikai vagy tartalmi segítséget: contenta AT bibl.u-szeged.hu SZTE Diplomamunka Repozitórium is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton

A kora középkori gazdaság és társadalom, feudalizmus

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

Tétel nézet Itt kérhet technikai vagy tartalmi segítséget: contenta AT bibl.u-szeged.hu SZTE Egyetemi Kiadványok is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton Bemutatjuk a középkori várost, az alábbi szempontokra térünk ki: - a városok létrejöttének okai, összetevői; - a város külső képe, szerkezete, jellegzetes ép.. Mozzanatok az európai büntetőjog fejlődésének történetéből a feudalizmus virágzó és felbomló szakaszában. Cím: Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg. Publikációs Adatbázis [13019] Minden dokumentum, ami a DEA-ban található, szerzői jogokkal védett.. Mozzanatok az európai büntetőjog fejlődésének történetéből a feudalizmus virágzó és felbomló szakaszában. Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra idézés vagy hiperhivatkozás esetén: Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

Feudalizmus - ATW.h

Tétel. A reformáció és a nyilvánosság. A földrajzi felfedezések és a természettudományos eredmények újfent bizonyították, hogy az egyház nem tévedhetetlen. A vállalkozások korában pedig a parasztok után most már az uralkodók is túlzónak ítélték az egyház növekvő anyagi igényeit (adók, vámok, bűnbocsátó. Az egyetemes, illetve a magyar történelem korszakos kérdéseinek kifejtését tehát kész formában kapja meg az érettségire készülő diák, de a sok apró tétel, a tagolt idolgozás megkönnyíti a dolgát akkor is, ha a tanára átfogó jellegű tételt fogalmazott meg egy-egy témakörben Természetesen ez a könyv sem csodaszer

Feudalizmus szó jelentése a WikiSzótár

*Megjegyzés a tételekhez: az első öt tétel a Kisebbségszociológia tárgy tétele, a 6-7. a Cigányok története, a 8-9-es pedig a Nem magyar népekkurzusokhoz tartoznak. A 10-es a Szociológiai módszerek alkalmazása a kisebbségkutatásban, a 11-es a Kisebbségvédelmi rendszerek, a 12-es pedig a Sikeres roma életutak. Biharnagybajom (Egy község története a feudalizmus korában) Kovács, László (n Tétel nézet: Szakdolgozat is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits

A társadalmi mobilitást nagyban befolyásolja a társadalmi rendszer jellege (kasztrendszer, feudalizmus, kapitalizmus, stb.). Érettségi tétel portál - 2009-2015. Üzemeltető: Blogger. Címkék angol ( 114 ) biológia. Szerző: Tarján M. Tamás 1351. december 11-én hirdette ki Budán Nagy Lajos magyar király (ur. 1342-1382) az ősiség törvényét, mely - az Aranybulla rendelkezéseit felülbírálva - a földbirtokok feletti rendelkezést szigorú korlátok közé szorította

Érettségi tételek - A mai magyar nyelv szókészletének

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Írta/rendezte Móricz Zsigmond /1930-32/ Szabó István (2006) cím A Rokonok cím első jelentésben arra utal, hogy Kopjáss tönkretevői Berci bácsi és Adélka, Kati néni és Lajos bácsi, Menyhért és Albert öccse lennének. Ennél tágabb rokonság is kiderül azonban: az, hogy Kopjáss rokona Kardics bácsinak is, Boronkay Ferinek is, de még az ellenzék vezérének, Martiny. Feudalizmus: a föld birtoklásán alapuló gazdasági,társadalmi forma.Összetartó rendszere a hűbériség. 4.tétel A nyugat-európai feudális gazdaság és társadalom a XI-XIV század időszakában (Az érett vagy virágzó feudalizmus) A X. század végén a korai feudális gazdálkodás válságba került.Több évtizedes. A feudalizmus gazdasági rendjében nem volt társadalmi érdek az, hogy a jobbágy írni-olvasni-számolni tudjon, s hogy más tárgyakra oktassák. Egyéni érdeke sem követelte meg ezt: előnye nem származott belőle, munkáját e nélkül is el tudta végezni

Tétel: Középkori nevelés: 476-ban megszűnik a rabszolgatartó társ. rendszer, és kialakul a feudalizmus. Az V. sz. nagy változások kezdete: népvándorlás keletről nyugatra. A barbár népek egymást előre tolva, próbálták elfoglalni, majd az utánuk érkezőktől megvédeni, megtartani a földterületeket feudalizmus számára ideális - parasztok nem lázadnak - hatás az igazságszolgáltatásra - inkvizíció ítéli el, egyházi bíróságok, istenítéletek (tűzpróba, vízpróba), eretnek mozgalmak üldözés Magyarország ekkor még magán viseli a feudalizmus sok jelenségét (társadalmi szokások, hierarchia, úr-szolga viszony, nő-férfi viszony mind elavult képet mutat). De megjelennek a vadkapitalizmus csírái is (bankügyletek, kölcsönök, pénzügyletek). Ez megmérgezi az emberi tisztességet, a becsületet, az emberi kapcsolatokat

Nagyvérkör artériái - a nagy vérkör érhálózata a szívet és

Szín: Prága 1., A tudomány alkonya, a bomló feudalizmus színe. Ádám, mint Kepler. Szemlélődő hős, nem lelkesedik, nem harcol semmiért. Az igazi tudományra a császári udvarnak nincs szüksége, így Ádám a tudományát jóslásokra felcseréli. A nyugalmat nem találja meg, így a kor mámorában egy szebb jövőről álmodik Az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte (vázlat) Magyarország helyzete 1849 után: - 1849-ben, világosi fegyverletétel után Haynau tábornok megtorolta a magyar szabadságharcot: október 6-án kivégeztette a 13 aradi vértanút (honvédtábornokok) és Batthyány Lajos miniszterelnököt,; 120 embert ítélt halálra Bomló feudalizmus, fásult és unott kor; Ádám: cselekvő történelmi hősből csupán szemlélő lesz: a világgal való nem törődés békéjét az univerzum titkait fürkésző reneszánsz tudósalakjában reméli megtalálni, de a társadalom áltudományt vár tőle, tudományát el kell titkolni az állam- jogfejlődés kezdetei, átmeneti jelenségek. (tk. 25-31.) az állam jog elvont kategóriák/fogalmak mindkét fogalmat külső ismertetőjegyek, mint példáu

 • Bérelhető fotóstúdió győr.
 • Toni collette filmek és tv műsorok.
 • Motocross papp lászló sportaréna.
 • Webmail debrecen.
 • Drogos anya újszülöttje.
 • Otthoni szülés.
 • Tiszafüred esküvő.
 • Hotel helikon keszthely felújítás.
 • AbLiker facebook auto liker.
 • Canon powershot sx70hs.
 • Deet szúnyogriasztó.
 • Meg Ryan imdb.
 • Angol egynyelvű szótár.
 • Chicco marsupio kenguru.
 • Parketta felszedés ár.
 • 2016 grid.
 • Édesség evési kényszer.
 • Eladó ház pécs lámpásvölgy.
 • Google tudós keresés.
 • Legnagyobb víztározó.
 • Vizuális kultúra érettségi képanyag.
 • Dewey train 777.
 • Zoo café árak.
 • Kiszedtem a kullancsot.
 • Jerry jones budapest.
 • Hintőpor mire jó.
 • Patricia Arquette Young.
 • Sárga bontott tégla.
 • Harry potter és a titkok kamrája tartalom.
 • Autó szponzor.
 • Fejfájás ambulancia győr.
 • Rigó madár képek.
 • Sokat sír a baba.
 • Mtz piros festék.
 • Sütőtökös csokis muffin.
 • Folyosó berendezése.
 • Harry potter wikia hagrid.
 • Az anyagi rendszerek.
 • Abszorbancia jelentése.
 • Az általános iskola funkciói feladatai szervezeti keretei.
 • Samsung usb c kábel fehér.